Oddělení letecké techniky

Oddělení letecké techniky provádí, v souladu s hlavními úkoly Odboru dohledu nad vojenským letectvím, především činnosti spojené s letovou způsobilostí vojenské letecké techniky (continued and continuing airworthiness).

Připravuje návrhy na schválení způsobilosti výrobků vojenské letecké techniky, vydává typová osvědčení a osvědčení letové způsobilosti. 

Zpracovává zásady pro přezkušování pozemního vojenského leteckého personálu inženýrské letecké služby (dále jen ILS), vydává průkazy způsobilosti a připravuje návrhy na zadržení nebo odnětí průkazu způsobilosti vojenskému leteckému personálu ILS a návrhy na omezení způsobilosti vojenského leteckého personálu ILS.

Posuzuje rozsah odborné přípravy, kontroluje vojenské útvary a vojenská zařízení, která provádějí výuku a výcvik specialistů ILS na vojenské letecké technice. Připravuje návrhy pro vydání, pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení právnické nebo fyzické osobě k výuce a výcviku specialistů ILS na vojenské letecké technice.

V oblasti své působnosti připravuje návrhy na schválení předpisové základny, programů a metodik typových zkoušek, připravuje návrhy na schválení způsobilosti vojenské letecké techniky, přiděluje a odnímá letadlové adresy.

Připravuje návrhy pro vydání, pozastavení platnosti nebo odnětí pověření právnické nebo fyzické osobě k posuzování a ověřování letové způsobilosti, provozní způsobilosti nebo uvolnění do provozu, kontrole, posuzování a ověřování shody vlastností vojenské letecké techniky a připravuje návrhy pro vydání, pozastavení platnosti nebo odnětí osvědčení právnické nebo fyzické osobě k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, řízení zachování letové způsobilosti, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám vojenské letecké techniky.

Provádí kontrolu pověřených a osvědčených právnických nebo fyzických osob.

Připravuje návrhy pro schválení postupů, podmínek a rozsahu činností pro údržbu, řízení zachování letové způsobilosti, opravy, modifikace a konstrukční změny vojenské letecké techniky v oblasti své působnosti vojenským útvarům a vojenským zařízením.

Vyhodnocuje události v letovém provozu s vlivem na letovou způsobilost vojenské letecké techniky a způsobilost personálu ILS a podílí se na jejich šetření.

Fotogalerie